Home

Tyto?, tyto? papierosowy, tyto? Korsarz, 1kg, 3 kg, 5 kg, Tytonie.com

Witamy serdecznie na stronie Tytonie.com

Mam do zaoferowania Pa?stwu tyto? papierosowy KORSARZ, ONDRASZEK oraz tyto? kolekcjonerski LIGHT i MOCNY.

Jest to produkt najwy?szej jako?ci bez domieszek, ci?ty maszynowo. O wilgotno?ci 8%-15%, ?wietnym aromacie i zapachu lekko s?odkim.

Tyto? jest produkowany z od?y?owanych li?ci. Jest gotowy do palenia.

Oferowany wyr?b jest po pe?nym procesie fermentacji i oczyszczeniu z wszelkiego
rodzaju zanieczyszcze?. Nasz tyto? jest gotowy do palenia!

Takie tytonie papierosowe tylko u nas.

Pami?taj: Tyto? i jego palenie powoduje raka i choroby serca.

Strona ma charakter wy??cznie informacyjny. Autor w ?aden spos?b nie zach?ca do zakupu produkt?w tytoniowych, ani do ich spo?ywania jak i r?wnie? nie jest instrukta?em ich stosowania. Przedstawiony cennik obrazuje jedynie dost?pno?? i przyk?adowe ceny tytoniu w Polsce.